Swarnamala Stuti (शङ्कराचार्य कृतं - शिव स्वर्णमाला स्तुति) - Mantra, tantra, Stuti, Vandana, Bhajan Sadhna of Hindu Gods and Goddesses

Puja Path ka Samaan (For U.S.)

Hot

Post Top Ad

Your Ad Spot

Swarnamala Stuti (शङ्कराचार्य कृतं - शिव स्वर्णमाला स्तुति)
शङ्कराचार्य कृतं - शिव स्वर्णमाला स्तुति
Swarnamala Stuti

ईश गिरीश नरेश परेश –
महेश बिलेशय भूषण भो ।
ईश गिरीश नरेश परेश –
महेश बिलेशय भूषण भो ।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
उमया दिव्य सुमंग्ळं विग्रह –
याळिंगित वामांग विभो ।
उमया दिव्य सुमंग्ळं विग्रह –
याळिंगित वामांग विभो ।
ऊरी कुरु मामज्ञमनाथ –
दूरी कुरूमे दुरितं भो ।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
ऋषिवर मानस हंस चराचर –
जनन स्थिति लय कारण भो ।
ऋषिवर मानस हंस चराचर –
जनन स्थिति लय कारण भो ।
अन्तःकरण विशुद्विं भक्तिं –
अन्तःकरण विशुद्विं भक्तिं –
च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो ।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
करूणा वरुणालय मयिदास –
उदासस्तवोचितो न हि भो ।
करूणा वरुणालय मयिदास –
उदासस्तवोचितो न हि भो ।
जय कैलास निवास प्रमथ –
गणाधीश भू सुरार्चित भो ।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
झनुतक झंकिणु झनुतत्किट तक –
शब्दैर्नटसि महानट भी ।
झनुतक झंकिणु झनुतत्किट तक –
शब्दैर्नटसि महानट भी ।
धर्म स्थापन दक्ष त्रक्ष गुरो –
दक्ष यज्ञशिक्षक भो ।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
बलमारोग्यम चायुस्त्वद्गुण –
रूचितां चिरं प्रदेहि विभो ।
भगवन् भर्ग भयापह भूत-पते
भूतिभूषिताड़ विभो ।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
शर्व देव सर्वोत्तम सर्वद –
दुर्वृत्त गर्वहरण विभो ।
शर्व देव सर्वोत्तम सर्वद –
दुर्वृत्त गर्वहरण विभो ।
शर्व देव सर्वोत्तम सर्वद –
दुर्वृत्त गर्वहरण विभो ।
षड् रिपु षडूर्मि षड् विकार हर –
सन्मुख षण्मुख जनक विभो ।
षड् रिपु षडूर्मि षड् विकार हर –
सन्मुख षण्मुख जनक विभो ।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे त्येतत्लक्षण लक्षित भो।
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे त्येतत्लक्षण लक्षित भो।
हाऽहाऽहूऽहू मुख सुरगायक
गीता पदान पद्य विभो ।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर –
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
शरणं मे तव चरणयुगम् ।।
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय


sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam
Isha girIsha naresha paresha mahesha bileshaya bhUShaNa bho
sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam

umayA divya sumangala vigraha yAlingita vAmAnga vibho
sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam

Uri kuru mAmagyamanAtham dUri kuru me duritam bho
sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam


Rshivara mAnasa hamsa charAchara janana sthiti laya kAraNa bho
sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam

antah karaNa vishuddhim bhaktim cha tvayi satIm pradehi vibho
sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam

karuNA varuNA laya mayidAsa udAsastavochito na hi bho
sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam

jaya kailAsa nivAsa pramAtha gaNAdhIsha bhU surArchita bho
sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam

jhanutaka jhankiNu jhanutatkiTa taka shabdairnaTasi mahAnaTa bho
sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam

dharmasthApana daksha tryaksha guro daksha yagyashikshaka bho
sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam


balamArogyam chAyustvadguNa ruchitam chiram pradehi vibho
sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam


bhagavan bharga bhayApaha bhUta pate bhUtibhUShitAnga vibho
sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam

sharva deva sarvottama sarvada durvrutta garvaharaNa vibho
sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam


ShaDripu ShaDUrmi ShaDvikAra hara sanmukha ShaNmukha janaka vibho
sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam

satyam jnAnamanantam brahme tyellakshaNa lakshita bho
sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam


hA hA hU hU mukha suragAyaka gItA padAna padya vibho
sAmba sadAshiva shambho shankara sharaNam me tava charaNayugam

Post Top Ad

Your Ad Spot