LIST OF 52 SHAKTI PEETHAS - Mantra, tantra, Stuti, Vandana, Bhajan Sadhna of Hindu Gods and Goddesses

Puja Path ka Samaan (For U.S.)

Hot

Post Top Ad

Your Ad Spot

LIST OF 52 SHAKTI PEETHAS
LIST OF 52 SHAKTI PEETHAS

1. Hingula
(Pakistan) Brahma randhra Bhima lochana Kottari

2. Sharkarara
(Maha rashtra) Trinetra Krodheesha Mahisha mardini

3. Sugandha
(Bangla desh) Nasika Triambaka Sunanda


4. Kashmira
(Jammu&Kashmir) Kantha desha Tri sandhyeshwara Maha maya

5. Jwala mukhi (Himachal pradesh) 
Jihwa Unmatta/Vatukeshwara Siddhida/Ambica

6. Jalandhara (Punjab) 
Vama stana Bhishana Tripura malini/ Tripura nashini

7. Vidya natha
(Bihar) Hridaya Vidya natha Jaya durga

8. Nepala
(Nepal) Janu dwaya Kapali Maha maya

9. Manasa
(Tibet) Dakshina hasta Amara/
Hara Dakshaini

10. Utkala/
Viraja
(Orissa) Nabhi Jagannatha Vimala/
Vijaya

11. Gandaki
(Nepal) Dakshina ganda Chakra pani Gandaki chandi

12. Bahula
(West bebgal) Vama bahu Bhiruka/
Tivraka Bahula

13. Ujjaini
(Madhya pradesh) Kurpara Kapilambara Mangala chandi

14. Chattala
(Bangla desh) Dakshina bahu Chandra sekhara Bhavani

15. Tripura
(Tripura) Dakshina pada Tripuresha Tripura

16. Trisrota
(West bengal) Vama pada Ambara/
Eshwara Bhramari

17. Kama giri/
Kama rupa desha
(Assam) Maha mudra/
Yoni Umananda Kamakhya/
Dasha maha vidya

18. Yugadya/
Ksheera grama
(West bengal) Dakshina
padangushta Ksheera kantaka Bhoota dhatri

19. Kali peetha
(West bengal) Dakshina padanguli Nakuleesha Kali

20. Prayaga
(Uttar pradesh) Hastanguli Bhava Lalitha

21. Jayanti
(Bangladesh) Vama jangha Kramadeeshwara Jayanti

22. Kireeta/
Kireeta kona
(West bengal) Kireeta Samvarta/
Siddha rupa Vimala/
Bhuvaneshi

23. Manikarnika/
Varanasi
(Uttar pradesh) Karna kundala Kala bhirava Vishalakshi

24. Kanyashrama
(Tamil nadu) Prishta Nimisha Sharvani

25. Kurukshetra
(Haryana) Dakshina gulpha Sthanu Savitri

26. Manivedika
(Rajasthan) Mani bandha Sarvananda/
Sharvananda Gayatri

27. Srisaila/
Sri hatta
(Andhra pradesh) Greeva Samvarananda/
Shambarananda Maha lakshmi

28. Kanchi
(Tamil nadu) Kankala Ruru Deva garbha/
Veda garbha

29. Kala madhava
(Uttar pradesh) Vama nitamba Asitanga Kali

30. Shona
(Madhya pradesh) Dakshina nitamba Bhadra sena Narmada

31. Rama giri/
Raja giri
(Uttar pradesh) Dakshina stana Chanda Shivani

32. Brindavana
(Uttar pradesh) Kesha jala Bhootesha/
Krishna natha Uma/
Katyaini

33. Shuchi/
Anala
(Tamil nadu) Oordhwa danta pankti Samhara/
Samkrura Narayani

34. Pancha sagara
(Maharashtra) Adho danta pankti Maha rudra Varahi

35. Kara toya tata
(Bangladesh) Vama talpa Vamana Aparna

36. Sri parvata
(Andhra pradesh) Dakshina talpa Sundarananda Sundari

37. Vibhasa
(West bengal) Vama gulpha Sarvananda Kapali/
Bhima rupa

38. Prabhasa
(Gujarat) Udara Vakra tunda Chandra bhaga

39. Bhirava parvata
(Madhya pradesh) Oordhvoshta Lamba karna Avanti

40. Jana sthana
(Maharashtra) Chibuka Vikritaksha Bhram...

41. Godavari teetra
(Andhra pradesh) Vama ganda Danda pani/
Vatsa nabha Vishwa matrika/
Rakini

42. Ratnavali
(West bengal) Dakshina skandha Shiva Kumari

43. Mithila
(Nepal) Vama skandha Mahodara Uma devi/
Maha devi

44. Nalahati
(West bengal) Nala Yogeeshwara Kali

45. Karnata
(Karnataka) Karana Abhiru Jaya durga

46. Vakreshwara
(West bengal) Manas Vakra natha Mahisha mardini

47. Yashora
(Bangla desh) Vama hasta Chanda Yashoreshwari

48. Attahasa
(West bengal) Adharoshta Vishweshwara Pullara

49. Nandi pura
(West bengal) Kantha hara Nandikeshwara Nandini

50. Lanka
(Sri lanka) Nupura Rakshaseshwara Indrakshi

51. Virata
(Rajasthan) Vama padanguli Amrita Ambika

52. ? Magadha
(Bihar) Dakshina jangha 

Post Top Ad

Your Ad Spot