श्री राधा-कृपा-कटाक्ष-स्तव-राज - Mantra, tantra, Stuti, Vandana, Bhajan Sadhna of Hindu Gods and Goddesses

Puja Path ka Samaan (For U.S.)

Hot

Post Top Ad

Your Ad Spot

श्री राधा-कृपा-कटाक्ष-स्तव-राजमुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि , प्रसन्न-वक्त्र-पण्कजे निकुञ्ज-भू-विलासिनि , व्रजेन्द्रभानुनन्दिनि व्रजेन्द्रसूनुसंगते , कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                         
         ॥१॥
अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते , प्रवालबालपल्लव प्रभारुणांघ्रिकोमले  
वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥२॥
अनङ्ग-रण्ग मङ्गल-प्रसङ्ग-भङ्गुर-भ्रुवां, सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनैः  
निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥३॥
तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे, मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले  
विचित्र-चित्र सञ्चरच्चकोर-शाव-लोचने कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥४॥
मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते , प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते  
अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥५॥
अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते , प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि  
प्रशस्तमन्दहास्यचूर्ण पूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥६॥
मृणाल-वाल-वल्लरी तरङ्ग-रङ्ग-दोर्लते, लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने  
ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥७॥
सुवर्णमलिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे, त्रिसूत्रमङ्गली-गुणत्रिरत्न-दीप्तिदीधिते  
सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥८॥
नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे, प्रशस्तरत्न-किङ्किणी-कलाप-मध्य मञ्जुले  
करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहसौभगोरुके कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्            
              ॥९॥
अनेकमन्त्रनादमञ्जु नूपुरारवस्खलत्, समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे
विलोलहेमवल्लरीविडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥१०॥
अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते , हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चजा-वरप्रदे  
अपारसिद्धिऋद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुली-नखे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्                                                                                                                               ॥११॥
मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वधेश्वरि सुरेश्वरि, त्रिवेदभारतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरि  
रमेश्वरि क्षमेश्वरि प्रमोदकाननेश्वरि व्रजेश्वरि व्रजाधिपे श्रीराधिके नमो˜स्तु ते                  
        ॥१२॥
इती ममद्भुतं-स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी, करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष-भाजनम्  
भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्म नाशनं लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्                                                                                                                                 ॥१३॥
======================================================================

Post Top Ad

Your Ad Spot